Strategi

Den lokala utvecklingsstrategin är Leader Mälardalens styrande dokument och den som avgör vilka projekt som ska beviljas projektstöd. Strategin utgår från områdets förutsättningar och är väl förankrad hos er som bor, lever och verkar här.

Utveckling genom leadermetoden

Leader Mälardalens utvecklingsstrategi har tagits fram i bred förankring i området, eftersom ni som bor, lever och verkar här vet bäst vad som behövs för att utveckla just er plats. I strategiprocessen har vi arbetat enligt leadermetoden genom att ha med representanter från offentlig, privat och ideell sektor, en god lokal förankring och ett tydligt underifrånperspektiv. Vi har enats om vision, mål, insatsområden och indikatorer. Vidare har vi även tagit fram grundvillkor och urvalskriterier för projekt.

Vision

Ett välmående och hållbart Leaderområde med god livskvalitet,
skapat genom samverkan och lokalt engagemang.

Leader Mälardalens vision har vi tillsammans tagit fram i strategiprocessen inför verksamhetsperioden 2023-2027. Som framgår av formuleringen är hur vi ska uppnå visionen lika viktigt som vad som ska uppnås. All Leader Mälardalens verksamhet och alla projekt som beviljas stöd av Leader Mälardalen ska genomföras med leadermetoden och bidra till att uppnå vår vision.

Våra mål

Leader Mälardalenhar identifierat tre övergripande mål att arbeta mot för att uppnå vår vision.

Mål 1

Attraktivare och smartare bygder

Attraktivare bygder handlar både om ökad attraktivitet och livskvalitet för boende i området och attraktivitet som besöksanledning.

Med smartare bygder menar vi helt enkelt mer hållbara, resilienta och resurseffektiva lokalsamhällen med förmåga att samverka kring lokala lösningar.

Mål 2

Ökad delaktighet

Ökad delaktighet handlar bland annat om förbättrad social inkludering. Oavsett exempelvis kön, ålder, etnicitet eller funktionsvariation, ska alla kunna delta i samhället på lika villkor utifrån sina förutsättningar.

Ökad delaktighet handlar även om ett utökat engagemang för samhällets utveckling, framför allt lokalt, men även på mer övergripande nivå.

Mål 3

Stärkt entreprenörskap och företagande

Stärkt entreprenörskap och företagande gäller både utvecklade befintliga företag och utökat nyföretagande, samt kopplat till det även ökad sysselsättning.

Målet handlar även om människors utvecklade entreprenöriella förmågor, inte enbart kopplat till traditionellt företagande, utan även till förbättrad innovationskraft och kreativitet.

Våra insatsområden

För att uppnå målen i strategin har vi identifierat tre insatsområden som all vår verksamhet ska ske inom. För att kunna beviljas stöd från Leader Mälardalen behöver ett projekt därför genomföras inom något av de tre insatsområdena. Projekt inom alla insatsområden kan bidra till att uppfylla alla mål i strategin. 

Insatsområde 1

Attraktiva och smarta bygder

Inom insatsområdet Attraktiva och smarta bygder ryms exempelvis allmän orts-, bygde- och landsbygdsutveckling, satsningar för att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa, liksom att skapa och utveckla olika typer av mötesplatser som är inkluderande för alla.

Inom insatsområdet ryms även insatser för stärkt koppling och minskad polarisering mellan stad och landsbygd. Här ser vi också insatser inom EU:s koncept Smarta landsbygder (Smart villages) som är starkt knutet till Leadermetoden. Smarta landsbygder handlar om satsningar på innovativa och kreativa lösningar på lokala problem och utmaningar, samt insatser för smart nyttjande av ny teknik och digitalisering för att nå en hållbar lokal utveckling.

Snötäckt väg kantad av träd, byggnad och rött staket.

Foto: Eva Wrede

Insatsområde 2

Delaktighet

Inom insatsområdet Delaktighet ryms insatser som syftar till att förbättra den sociala inkluderingen i Leaderområdet, det vill säga insatser som syftar till att alla människor – oavsett exempelvis kön, ålder, etnicitet eller funktionsvariation – ska kunna delta i samhället på lika villkor utifrån sina egna förutsättningar.

Inom insatsområdet ser vi även riktade insatser för unga. Projekt som syftar till att bygga nätverk och skapa engagemang och delaktighet i den lokala utvecklingen och projekt för demokratiutveckling ryms också under detta insatsområde.

Unga som står och sitter samlade kring ett lågt bord med post-it-lappar.

Foto: Lotta Heimersson

Insatsområde 3

Entreprenörskap och företagande

Inom insatsområdet Entreprenörskap och företagande ryms både insatser för att utveckla befintliga företag och för att öka nyföretagandet. Utvecklingen behöver alltid ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Olika företagsutvecklande insatser inom miljö- och klimatområdet passar också inom insatsområdet, likväl som projekt för att främja utökad samverkan och nya samverkansformer mellan företag.

Här ryms även insatser för att utveckla människors entreprenöriella förmågor och för att främja innovationskraft och kreativitet hos människor.

Man som står och smider på ett järn.

Foto: Hallstahammars kommun

Våra indikatorer

För att mäta hur väl projekten bidrar till att uppfylla målen i strategin använder vi oss av nio indikatorer. Alla indikatorer används för att mäta alla mål.

Miljö och klimatprojekt

Miljö och klimatprojekt mäter vi i antal projekt som bidrar till miljöhållbarhet samt begränsning av och anpassning till klimatförändringar i landsbygdsområden.

Ny sysselsättning

Mäts i antal nya årsarbetstillfällen, som ska ha skapats senast vid projektets slut.

Nya mötesplatser

Mäts i antalet fysiska eller digitala mötesplatser som skapats genom projektet och som bedöms kunna bestå efter projektslut. Till exempel hembygdsgårdar eller Facebook-grupper.

Nya fritids- och kulturverksamheter

Mäts i antalet fritids- och kulturverksamheter som skapats genom projektet och som bedöms kunna bestå efter projektslut. Till exempel nya ungdomsverksamheter, teatergrupper eller språkcaféer.

Nya nätverk och samarbeten

Mäts i antalet nätverk eller samarbeten med minst två aktörer, som skapats genom projektet och som bedöms kunna bestå efter projektslut.

Bevarade mötesplatser

Mäts i antal fysiska eller virtuella mötesplatser som skulle upphört existera om inte projektet genomförts.

Bevarade fritids- och kulturverksamheter

Mäts i antalet fritids- och kulturverksamheter som har vidareutvecklats och/eller hade upphört om inte projektet genomförts.

Utökade nätverk

Mäts i antal nätverk mellan minst två parter, som utökats med nya medlemmar genom projektet och som bedöms vara fortsatt aktiva efter projekts slut.

Återkommande evenemang

Mäts i antal evenemang som till exempel festivaler, tävlingar, temadagar eller andra större aktiviteter som tillkommit genom projektet, med syftet att bli återkommande.

En självklar del av vår strategi för att bidra till de globala målen

Vi beaktar de tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) i allt vad vi gör. I framtagandet av vår strategi och även praktiskt i vårt dagliga arbete. Vi arbetar platsoberoende för att minska bilkörande och har i huvudsak digitala möten, även om vi tycker att det är viktigt för projektet att få till en fysisk träff.  Vi har som krav att våra sökande ska beakta de tre dimensionerna av hållbarhet och att bidra till någon av dimensionerna.

Ekologisk hållbarhet innefattar förbättring av miljöns kvalité genom att exempelvis främja biologisk mångfald och minska klimatpåverkan. Det kan handla om transportalternativ, återbruk, val av material, samt aktiva insatser för att bevara biologisk mångfald.

Social hållbarhet handlar om likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet. Det främjar vi exempelvis genom att vara könsöverskridande, genom inkludering och delaktighet oavsett kön, etniskt ursprung, religion, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning.

Ekonomisk hållbarhet innebär en balanserad tillväxt som varken förstör naturresurser eller ökar skulder, utan genom effektiv återanvändning och användning av förnybara naturresurser. Det handlar både om att säkerställa att det ekonomiska systemet och tillväxten inte står i vägen för ekologisk och social hållbarhet, och om att hitta nya, rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller och utvecklingsområden.