skriva ansökan

Ansökan är det som styrelsen tittar på när de ska fatta beslut om att bevilja eller avslå ett projekt. Därför är det viktigt att den är komplett och tydligt visar på hur projektet faller inom strategin.

Att skriva en leaderansökan

Nu är det dags att sätta er idé på pränt. När ni har kontaktat leaderkontoret och börjat komma igång med er projektidé är det dags att börja skriva ansökan. Den görs i Jordbruksverkets system och är uppbygd som ett frågeformulär. Utöver ansökan så behövs det bland annat en budget.

Leader – EUs förlängda arm

Stöd från Leader är en del inom den strategiska planen för EUs jordbrukspolitik. Det innebär att Leader Mälardalens verksamhet och de stöd ni kan söka hos oss regleras därför av EUs och Jordbruksverkets regler och förordningar. Därför finns det också information om leaderstöd på Jordbruksverkets hemsida, för dig som vill läsa mer.

Fullmakt

Det krävs en fullmakt för att göra en leaderansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem. Ni som ska skriva ansökan behöver få en fullmakt från den sökande organisationen. När ni har fyllt i och skrivit under fullmaktsblanketten ska ni scanna in den och mejla en kopia till leaderkontoret. Därefter ska ni skicka blanketten till den angivna adressen hos Jordbruksverket.

När det har gått ett par dagar kan ni testa att logga in på Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida. För inloggningen krävs det BankId. Om du kan välja din organisation vid inloggningen har fullmakten kommit in i systemet. Då är det grönt ljus för att börja skriva ansökan!

Projektansökan

Ansökan skrivs under Mina sidor hos Jordbruksverket. Ansökan är ett frågeformulär i flera olika steg, där frågorna är kopplade till leadermetoden och Leader Mälardalens utvecklingsstrategi.

För att komma in på Mina sidor och göra en ansökan klickar du på knappen här nedan. Väl inloggad på Mina sidor hos Jordbruksverket ska du kunna välja En kund, mitt bolag eller någon annan och därefter ser du din organisation som du ska skriva ansökan för. Klicka välj. I vänstermenyn väljer du E-tjänster inom Mina sidor och därefter Projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd – sök stöd och utbetalning sedan klickar du på den stora knappen Starta tjänsten.

Det är viktigt att all information om projektet finns med i ansökan då det är den som styrelsen fattar beslut på. Ansökan ska kunna läsas av någon som inte har någon förkunskap om ert projekt. Personen ska förstå vad det är ni vill göra i projektet och hur det ska bidra till något av insatsområdena i Leader Mälardalens utvecklingsstrategi. Det ska också framgå hur projektet uppfyller grundvillkoren och urvalskriterierna.

Budget

Budgeten är tillsammans med ansökan en del i styrelsens beslutsunderlag. Den skrivs i en särskild budgetmall. Budgetmallen ska innehålla alla kostnader i projektet. Budgetmallen är uppdelad i olika aktiviteter. Beroende på hur ert projekt är utformat så fyller ni en eller flera aktiviteter. I mallen finns det flikar där det går att få hjälp i hur olika kostnadsposter ska räknas ut. Budgetmallen hämtas på Jordbruksverkets hemsida via länken här nedan. Kontakta kontoret så hjälper vi er!

Ideell tid

Ett par av frågorna i projektansökan berör ideell tid och övriga ideella resurser och värdet av dessa.

Vad innebär ideell tid? En del av att driva projekt via leadermetoden är att ni själva behöver bidra med ideellt arbete i projektet. All tid som ni lägger in i projektet räknas och värderas, då det är ett mått på det lokala engagemanget för projektet. Ideell tid värderas till 340 kr per timme för alla över 16 år. I ansökan behöver ni därför göra en uppskattning av hur många ideella timmar ni kommer att lägga ner i era aktiviteter samt en uträkning som går att följa. Till exempel Workshop 3 timmar x 2 tillfällen x 10 personer = 60 timmar.

Vad innebär övriga ideella resurser?  Med övriga ideella resurser menas sådant som projektet får gratis, men som inte är arbetskraft. Det kan till exempel vara en lokal som ni inte betalar hyra för, maskiner någon tillhandahåller eller byggmaterial som ett företag skänker. För att projektet ska kunna tillgodoräkna värdet av dessa resurser behöver de värderas samt underlag bifogas. Till exempel lån av lokal: lokalen lånas vid fyra tillfällen i två timmar per tillfälle. Priset vid vanlig uthyrning är 350 kr per timme. Då beräknas värdet till 2 timmar x 4 tillfällen x 350 kr per timme = 2 800 kr.

Söker ni ett projektstöd till företag bidrar företaget istället med minst 30% egen finansiering.

Grundvillkoren och urvalskriterierna

Leader Mälardalen har 7 grundvillkor som alla projekt måste uppfylla. Dessa är de första som styrelsen tittar på vid beslut och ni bör därför ha bekantat er med dem. Har ni svarat Ja på alla frågor under ”Testa er idé” så uppfyller ni troligtvis grundvillkoren. Ni kan läsa de fullständiga grundvillkoren här nedan.

Urvalskriterierna är de som styrelsen tittar på efter grundvillkoren vid bedömning av en ansökan. Ni måste därför ha dessa med er när ni skriver er ansökan. Det finns sex stycken urvalskriterier som bedöms efter en poängskala. Du kan läsa urvalskriterierna och grundvillkoren här nedan.

Hur går beslutsprocessen till?

När er ansökan och alla bilagor är inskickade är det bara för er att vänta. Leaderkontoret handlägger därefter er ansökan och kontrollerar så att ansökan är komplett. Eventuellt kan ni behöva komplettera den. När ansökan är komplett tas den upp för beslut på styrelsens nästa beslutsmöte.

Så går beslutsprocessen till

Styrelsen har beslutsmöten fyra gånger per år. Under mötet behandlas alla ansökningar som skickats in senast en månad innan beslutsmötet. Inför mötet har alla ledamöter läst in sig på de aktuella ansökningarna.

Under beslutsmötet har styrelsen en diskussion kring ansökan och hur väl den är i linje med strategin. De kontrollerar att ansökan uppfyller alla grundvillkor. Därefter poängsätts ansökan utifrån urvalskriterierna.

Uppfyller projektet grundvillkoren och passerar poänggränsen i urvalskriterierna väljer styrelsen att prioritera (besluta) ansökan. Om projektet inte uppfyller grundvilkoren, eller inte får tillräckligt många poäng på urvalskriterierna, avslås ansökan.

Vad händer efter att styrelsen fattat ett beslut?

Blir er ansökan prioriterad (beslutad) av styrelsen går den vidare till Jordbruksverket. Jordbruksverket handlägger andra delar av ansökan än vad leaderkontoret gör och fattar därefter det formella beslutet. Väntetiden på att handläggningen ska bli klar och beslutet ska fattas hos Jordbruksverket kan vara tre till sex månader. Under tiden fram till beslut kan det komma att ställas ytterligare kompletterande frågor till projektet.

Genomförande

När er ansökan är inskickad kan ni sätta igång med ert projekt – på egen risk. Det slutgiltiga beslutet fattar Jordbruksverket inom tre till sex månader efter att Leader Mälardalens styrelsen har fattat sitt beslut. Vi hjälper er navigera i hur ni ska gå vidare efter att ert projekt har beviljats.

En grupp händer tillsammans i en cirkel.