Småprojektstöd

Har ni en mindre idé som ni vill komma igång med snabbt? Då kan ett småprojektstöd vara något för er. Hör av er till oss för frågor och ansökan!

Vad ryms och vad krävs?

Småprojektstöd hanterar vi på kontoret löpande och ni kan därför snabbt komma igång med ert projekt.

För Småprojekt kan ni söka max 100 000 kronor (beroende på inriktning) i stöd för faktiska kostnader i projektet. Det ska vara syftet som avgör storleken på stödet, samt att arbetet genomförs i samverkan, med hjälp av Leadermetoden. Projektet får inte innehålla några investeringar över 30 000 kronor (24 000 kronor exlusive moms) och det får inte vara påbörjat innan ni skickar in ansökan. Viktigt att tänka på är att ett beviljat stöd från Leader ska ge ett färdigt resultat, vilket innebär att ni inte kan söka stöd för delar av en aktivitet.

Ni behöver själva bidra med ideellt arbete motsvarande samma summa som ni söker stöd för. Ideell tid värderas till 340 kr per timme för personer över 16 år.

Det ska finnas samverkan i projektet, men det räcker att en förening, ett nätverk eller en grupp människor samverkar i projektet.

Det behöver finnas allmännytta i aktiviteten (det kan alltså inte endast handla om ett företags eller en förenings egna utveckling) och det ska också finnas en plan för långsiktighet i projektet. Fundera över på vilket sätt som projektet kommer att ge ett bestående resultat.

Leader är en ideell organisation som arbetar för hållbar utveckling. Projektstöd ges till projekt som beaktar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Projektet ska göra det möjligt för Leader Mälardalen att dokumentera under projektets gång, samt efter projektets avslut. Leader Mälardalen använder sedan materialet för att sprida goda exempel i sina kanaler. Det kan handla om bilder och rörligt material blandat med intervju.

Projektet ska även föra egen dokumentation som ska spridas i sociala kanaler och eventuell hemsida där Leader Mälardalen omnämns i uttalande, taggning eller genom att använda Leadermälardalens logotyp.

För att få idéer till ert utvecklingsprojekt kan ni läsa mer om våra inriktningar inom Småprojektstöd nedan.

Vill ni veta mer? Kontakta oss

Mia Lundqvist, Verksamhetsledare Leader Mälardalen
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

Maja Cardell, projektcoach
Telefon: 070-9240445
E-post: maja@leadermalardalen.se

Evelina Sollander,
projektcoach & kommunikatör
Telefon: 072-1731322
E-post: evelina@leadermalardalen.se

Småprojektstöd för entreprenörskap och företagande, samt Smarta och Attraktiva bygder finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.

Småprojektstöd för smarta bygder

Stödet rymmer förutsättningsskapande insatser. En studieresa, en inspirationsföreläsare eller en förstudie. Arbeta fram en lokal utvecklingsplan, genomföra en LEA (Lokalekonomisk Analys) eller kraftsamla för att skapa bestående samverkansnätverk som ger goda förutsättningar för framtida utveckling och främjar betydelsen av samverkan generellt. Det kan även röra sig om mer konkreta och praktiska insatser, för att på nya sätt nyttja de resurser och kunskaper som redan finns lokalt, som gemensam odling och/eller djurhållning, eller att införa och använda ny kunskap/teknik och digitaliseringens möjligheter, till exempel system för samåkning, eller att köpa in grundläggande utrustning för att skapa ökad trygghet i bygden i händelse av till exempel skogsbrand, storm eller liknande, som tillfälligt isolerar byn eller bygden.

På så sätt blir våra byar och bygder ”smartare” bygder, rustade för en ny tid.

Detta småprojekt ligger i den föregående programperioden och innefattar därför inte Kungsörs kommun.

Småprojektstöd för lokal utveckling

Inom lokal utveckling ryms orts- och bygdeutveckling, utveckling av öppna och inkluderande mötesplatser, lokala evenemang, lokal turism t ex med bas i natur och kultur, lokal service samt insatser som skapar en varierad och meningsfull fritid. Det kan till exempel handla om utveckling av badplatser, bryggor och gångstråk, men det kan också handla om att genomföra en framtidsverkstad eller att röja upp runt ett besöksmål. Även olika evenemang kan stödjas.

Detta småprojekt ligger i den föregående programperioden och innefattar därför inte Kungsörs kommun.

Småprojektstöd för inkludering
och integration

Innefattar allt från mindre fysiska anpassningar för att kunna ta emot funktionshindrade besökare, till lokala kulturevenemang där personer med olika etniskt ursprung bidrar med sina specialiteter, i form av mat, musik etc. Eller någon annan aktivitet med inslag av utbyte/integration, för att skapa möten och relationer mellan människor. Då kan ni ansöka om att få göra ett Småprojekt för inkludering och integration

Detta småprojekt ligger i den föregående programperioden och innefattar därför inte Kungsörs kommun.

Småprojektstöd för hållbar utveckling

Projektet ska på något sätt handla om klimat-, energi- eller miljömässig hållbarhet. Utöver detta kan det även ha social och/eller ekonomisk hållbarhet i fokus. Det kan röra sig om allt från workshops eller seminarier kring exempelvis hållbara avloppsanläggningar eller återbruk av kläder till olika samverkansaktiviteter såsom till exempel bygdegemensam biodling eller solelproduktion. Det kan även vara exempelvis kunskapshöjande aktiviteter som förläsningar eller studiebesök. Då kan ni ansöka om Småprojekt för hållbar utveckling

Detta småprojekt ligger i den föregående programperioden och innefattar därför inte Kungsörs kommun.

Småprojektstöd för entreprenörskap och företagande

Kanske är ni ett företagarnätverk som vill genomföra en workshop eller ta in en föreläsare för att höja er kompetens?

Inom det här stödet ryms insatser för att främja innovationskraft, kreativitet, entreprenörskap, samt att uppmuntra till nya samarbetsformer mellan företagare.

Syftet med projektstödet är att underlätta för grupper av människor, företag och unga företagare att utveckla sitt entreprenörskap. Projektidén behöver gynna fler än bara det enskilda företaget. Målet med stödformen är att bidra till att stärka företagande och entreprenörskap i Leaderområdet.

Småprojektstöd för attraktivare och smartare bygder

Syftar er idé till att bidra med att göra er plats till mer attraktiv att bo och besöka.

Här ryms orts- och bygdeutveckling, utveckling av öppna och inkluderande mötesplatser, lokala evenemang, lokal turism t ex med bas i natur och kultur, lokal service samt insatser som skapar en varierad och meningsfull fritid. Det kan till exempel handla om utveckling av badplatser, bryggor och gångstråk, men det kan också handla om att genomföra en framtidsverkstad eller att rusta en befintlig plats i beredskapssyfte. Även olika evenemang kan stödjas.